اگر تاتو شما در ناحيه صورت است مانند:ابرو،چشم و لب با خيال راحت ميتوانيد به روش پاك كردن تاتو با موادگياهي اعتماد كنيد زيرا اين روش كاملا ايمن و بدون آسيب است