مدت زمان پاك شدن و پروسه درمان به عوامل زيادي وابسته است بعنوان مثال اگر مدت زمان زيادي از تاتو ميگذرد و يا اينكه رنگ تاتو فلزات سنگين داشته بمراتب نياز به تعداد جلسات بيشتري براي پاك كردن دارد

هراندازه تاتو عميق تر باشد ديرتر پاك ميشود.در جلسات مشاوره به همه كلاينت ها ميگويم كه وقتي تصميم به پاك كردن تاتو گرفته ايد بايد صبور باشيد زيرا آباد كردن خرابه نياز به صرف وقت و هزينه دارد.