بله قطعا ميتوان به راحتي اين رنگها را در اين روش گياهي پاك كرد بشرطي كه مشتري با روش ليزر رنگ را در پرستش پخش نكرده باشد،من خيلي از رنگهاي كرم و بژ را در ابرو و گوشه هاي چشم و حتي لب پاك كرده ام