اگر شما هم از آندسته افرادي هستيد كه تاتو بد و نامتقارني برايتان انجام داده اند و پشيمان شده ايد بايد اجازه دهيد زخم حاصل از انجام تاتو كاملا خوب شود و حدودن يك هفته تا ده روز از انجام تاتو بگذرد كه بتوانيد براي پاك كردن مراجعه كنيد