بهيچ عنوان اينكار را با پوست خود نكنيد زيرا اسيدي بودن آبليمو با تركيب نمك بيشتر شده و ممكن است ايجاد اسكار زخم كند بهترين كار چرب نكردن تاتوست كه خشك شدنش باعث كنده شدن و ريزش رنگ ميشود و بعد از ده روز ميتوانيد به مركز پاك كردن ليدا مراجعه كنيد و با خيال راحت تاتو را پاك كنيد