اگر به مركز پاك كن ليدا در كرج مراجعه ميكنيد اصلا نگران نباشيد زيرا در اين مجموعه به روش في ريموال تاتو پاك ميشود و محلول پاك كننده صد در صد گياهي هيچ آسيبي به پوست شما وارد نخواهد كرد