بين سه تا پنج روز زمان ميبرد كه زخم سطحي روي پوست خوب شود و كلاينت بايد بخاطر داشته باشد كه در اين مدت موضعي كه پاك شده را باهيچ كرم و پمادي چرب نكند و بعد از خوب شدن زخم از پماد ترميم كننده زخم استفاده كند