معمولا رنگ پخش شده را نميتوان كاملا از پوست خارج كرد زيرا در اين موارد رنگ در مايع ميان بافتي پوست قرار دارد ولي با انجام اين روش از پاك كردن ميتوان به بهتر شدن ظاهر تاتو كمك كرد