اشخاصي كه حوصله و صبر كافي ندارند، افرادي كه نميخواهند براي پاك كردن تاتو خود هزينه كنند و افرادي كه ثبات رفتار ندارند را مجموعه ما نميپذيرد

ما در مجموعه كليه موارد را در جلسه مشاوره رايگان به متقاضي پاك كردن تاتو توضيح ميدهيم و مشتري ميتواند با انجام تحقيقات كافي و با اعتماد به ما مراجعه كند و از ما بهترين خدمات را بگيرد ولي بايد در اين راه كاملا با حوصله باشد.توجه كنيد كه بايد براي بدست آوردن نتيجه دلخواه زمان و پول صرف كنيد زيرا ميخواهيد يك خرابه را دوباره آباد كنيد و بحالت اول برگردانيد و اين به يكباره و سريع اتفاق نمي افتد