خير باور غلطي براي عموم وجود دارد كه انجام كراتين روي مو باعث ريزش ميشود اين گفته اصلا صحيح نيست انجام كراتين بايد توسط شخص كراتين كار ماهر انجام شود و مهمترين اصول كه بايد رعايت شود اين است كه مواد گذاري روي مو بسيار مهم و تاثيرگذار است و بهيچ هنوان نبايد مواد كراتين به ريشه مو و پوست سر بخورد