انواع كراتين هاي متفاوتي در دنياي زيبايي موجود است كه شامل كراتين سرد و كراتين گرم ميشود.كراتين سرد ماندگاري زيادي ندارد و معمولا يك هفته تا يكماه روي مو ميماند ولي كراتين گرم اگر تخصصي انجام شود ماندگاري سه ماهه تا يكساله بسته به نوع مواد دارد.