بهترين راه شناخت مركز مطمئن ديدن نمونه كارهاي واقعي و خواندن كامنت و نظرات مشترياني است كه اينكار را در مركز مورد نظر انجام داده اند و با مشاوره حضوري ميتوان تشخيص داد كه مركز در كارش متخصص است يا خير