معمولا كار كراتين را براي ١٤سال به بالا انجام ميدهيم در صورتيكه ريباندينگ و نانوريباندينگ از ٩سال به بالا قابل انجام است