اين انتخاب نياز به بررسي مو از نزديك دارد اما اگر مو سالم باشد ريباندينگ گزينه ي مناسبي است زيرا ماندگاري دائمي دارد