هر كار شيميايي روي مو نياز به مراقبت ويژه دارد كه مو را سالم و زيبا نگه دارد از جمله استفاده از هوم كِيير مناسب و استفاده از برس هاي چوبي براي شانه كردن موهاست