روغن زيتون باعث خشكي موها ميشود و تنها روغني كه باعث نرم و ابريشمي شدن موها ميشود روغن آرگان است كه اثر بسيار خوبي روي مو دارد