اگر ساختار و بافت مو از بين نرفته باشد كراتين ميتواند مو را صاف و احيا كند در غير اينصورت تنها راه چاره كوتاه كردن موهاست