مويي كه بدرستي كراتين شده باشد بعد از شستشو بهيچ عنوان نياز به براشينگ و اتو كردن براي صاف شدن ندارد زيرا مو كاملا صاف و لخت و ايريشمي است