انجام اكستنشن براي هيچ شخصي ممنوعيت ندارد و آسيبي ايجاد نميكند